Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Referat Organizacyjny

1583
REFERAT ORGANIZACYJNY
Zakres działania:

-obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy – składanie korespondencji, sekretariatu Wójta,
-wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych i placówkach handlowych,
-prowadzenie rejestru wyborców,
-udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców,
-dokonywanie zameldowań i wymeldowań obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy,
-wydawanie zaświadczeń potwierdzających czynność zameldowania i wymeldowania,
-prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowań i zameldowań z pobytu stałego lub z pobytu czasowego,
-przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmianę wpisu, zawieszenie wykonywania działalności, wznowienie wykonywania działalności, zaprzestanie wykonywania działalności,
-wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych oraz wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji, decyzji o zmianach wpisu,
-prowadzenie biura Rady Gminy,
-prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych,
-organizacja wyborów do organów państwowych i samorządowych oraz referendów,
-przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska,
-komunikacja w gminie,
-prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień,
-prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
-nadzór merytoryczny w zakresie dokonywania zakupów i zlecenia usług na potrzeby urzędu.


Kierownik Referatu
Renata Ostatek – Sekretarz Gminy, tel. 48 66 11 271 wew. 102, email: sekretarz@belskduzy.pl, biuro: Urząd Gminy, pok. nr 2

Pracownicy:

-kancelaria:
Justyna Stępień , tel. 48 66 11 271 wew. 101, email: sekretariat@belskduzy.pl, pok. nr 8

- ewidencja ludności:
Sylwia Chmielewiec, tel. 48 66 11 271 wew. 131, email: ewidencja@belskduzy.pl, pok. nr 24

-obsługa rady gminy, kontrola wewnętrzna:
Joanna Otulak, tel. 48 66 11 271 wew. 153, email: radagminy@belskduzy.pl, pok. nr 25

-ewidencja działalności gospodarczej, rolnictwo, leśnictwo:
Paulina Galińska, tel. 48 66 11 271 wew. 118, email: p.galinska@belskduzy.pl, pok. nr 7

- kadry:
Ewa Korzenko-Sobiczewska, tel. 48 66 11 271 wew. 152, email: ewak.gops@belskduzy.pl, pok. 23

Dokumenty do pobrania