GOSiR

Liczba odwiedzających: 13086

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym

Kierownik – Marek Szewczyk

ul. Szkolna 3
05 – 622 Belsk Duży
tel.: 048 66 11 214
e-mail: gosir@belskduzy.pl


Zadania Gminy Belsk Duży z zakresu sportu przekazano do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym, którego podstawowym celem jest realizacja zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, obsługi urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Do podstawowych zadań Ośrodka w szczególności należy:
1) realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, utrzymanie urządzeń, terenów i obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Belsk Duży,
2) zaspakajanie potrzeb społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku,
3) inspirowane jednostek i grup społecznych do czynnego i twórczego udziału w życiu sportowym Gminy Belsk Duży,
4) udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:
a) placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży,
b) klubów i stowarzyszeń sportowych,
c) organizacji kultury fizycznej, oraz innych organizacji i stowarzyszeń,
d) jednostek organizacyjnych Gminy Belsk Duży,
e) grup zorganizowanych,
f) osób prywatnych.
5) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Belsk Duży w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych,
6) zarządzanie obiektami sportowymi oraz prowadzenie w tych obiektach działalności sportowo – rekreacyjnej, w tym zapewnienie odpowiedniej dostępności do korzystania z obiektów przez społeczność lokalną,
7) właściwe utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów sportowo- rekreacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym konserwacja i administracja powierzonymi obiektami oraz zapewnienie sprawności urządzeń i bezpieczeństwa korzystających,
8) promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia mieszkańców Gminy Belsk Duży,
9) prowadzenie zajęć sportowych w formie sekcji,
10) prowadzenie innych spraw z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wynikających z lokalnych potrzeb społecznych.

W skład mienia Ośrodka wchodzą:
1) boisko gminne wraz z budynkiem szatniowo – sanitarnym w Belsku Dużym przy ul. Szkolnej 10 wraz wyposażeniem,
2) hala sportowa w Belsku Dużym przy ul. Szkolnej 3 wraz z wyposażeniem,
3) świetlica sportowo – rekreacyjna w Starej Wsi wraz z wyposażeniem,
4) boisko wielofunkcyjne w Starej Wsi.