Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 6963

Urząd Gminy Belsk Duży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryna interntowa Urzędu Gminy Belsk Duży.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W naszym Urzędzie Gminy od 2018 roku umieszczane są dokumenty w formie dostępnej. Do 30 września 2020r BIP zawiera dokumenty w formie skanów wyłącznie od jednostek zewnętrznych. W grudniu 2021 roku wprowadzona została procedura kontaktowania się z koordynatorami ds. dostępności z instytucji zewnętrznych, które chcą umieścić na naszych stronach treści w formie niedostępnej (skany).

Wyłączenia

 • Brak

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Galińska
 • E-mail: dostepnosc@belskduzy.pl
 • Telefon: 486611271

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Belsk Duży
 • Adres: Urząd Gminy Belsk Duży
  ul. Jana Kozietulskiego 4
  05-622 Belsk Duży
 • E-mail: urzad@belskduzy.pl
 • Telefon: 48 66 11 271

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Belsku Dużym odpowiada potrzebom osób z niepełnosprawnościami: wejście jest odpowiedniej szerokości i zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym.  Wejście do budynku jest odpowiedniej szerokości i zapewnia dostęp osobie niepełnosprawnej (brak różnicy poziomów). Korytarze mają szerokość min. 1,2 i poruszania się po nich nie utrudniają przewężenia. Framugi drzwi oraz drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Dywany, wykładziny podłogowe są na stałe przymocowane do podłoża. Wszystkie stanowiska obsługujące petentów są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach inwalidzkich. Gmina zapewnia petentom typoskop (ramki do podpisu). 

Budynek osiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Toaleta wyposażona jest w umywalkę nisko-syfonową. W budynku zastosowano dostęp do tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem są dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.