Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie - przypominamy jak uhonorować Jubilatów

Data: 21.12.2017 r., godz. 08.41    Liczba odwiedzających: 645
PRZEDMIOT SPRAWY:

Uzyskanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

PODSTAWA PRAWNA:

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane z nadawaniem odznaczeń państwowych są:

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
(Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.),

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego – przynależny do miejsca zamieszkania Jubilatów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Należy zgłosić się z dowodami osobistymi oraz skróconym odpisem aktu zawarcia związku małżeńskiego do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie na podstawie tych dokumentów zostanie stworzony wniosek o nadanie odznaczenia oraz druki „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”, kierowane do Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Aby zainicjować procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania złożyć skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopie dowodów osobistych obojga Jubilatów.

Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przygotowywany w Urzędzie Stanu Cywilnego, powinien być sporządzony, zgodnie z wymogiem Kancelarii Prezydenta RP, w formacie A-5 na kartce o takich samych rozmiarach.

Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, zgodnie z wymogiem Kancelarii Prezydenta RP, należy wypełnić komputerowo lub maszynowo, nie odręcznie.

Wręczanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać jedynie określone ustawowo osoby (tj.: Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie) oraz zastępcy tych osób, a także: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.