Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622, Belsk Duży

Telefony bezpośrednie
tel.: (48) 66 11 271, (48) 66 11 281
fax: (48) 66 11 340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30

Foto

Jesteś tutaj:

Procedura zgłaszania wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

145
Po wystąpieniu na terenie gminy jednego z następujących zjawisk atmosferycznych: huraganu, pioruna, suszy, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego lub gradu, mieszkańcy niezwłocznie zawiadamiają Urząd Gminy. Następnie Wójt Gminy w terminie do 48 godzin zawiadamia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego o zaistniałej szkodzie w ramach obiegu informacji, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym.

Wójt Gminy dokonując rozpoznania zakresu i charakteru niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, które spowodowało szkody na terenie gminy, powiadamia poszkodowanych producentów rolnych poprzez informacje przekazane do sołtysów oraz zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej urzędu gminy o ostatecznym terminie składania wniosków o oszacowanie szkód mając na uwadze realny termin oszacowania upraw.

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego. W przypadku suszy należy dołączyć wypis z rejestru gruntów celem ustalenia kategorii gleby na której prowadzona jest uprawa. W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków Wójt Gminy wzywa do ich uzupełnienia, bądź odmawia procesowania wraz z podaniem uzasadnienia.

Wnioski mogą składać rolnicy, których:

a. gospodarstwo rolne posiada minimalną powierzchnię 1 ha (fizycznego lub przeliczeniowego).

b. minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy jest większa niż 0,1 ha.

Wójt Gminy niezwłocznie składa wniosek do wojewody w sprawie powołania składu komisji. Komisja ta składa się co najmniej z 3 osób w tym: 1 przedstawiciela Urzędu Gminy, 1 przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz 1 przedstawiciela Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Regulamin działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
(plik .pdf do pobrania)