Stanowisko Rady Gminy i Wójta Gminy Belsk Duży

Data: 23.06.2020 r., godz. 13.01    Liczba odwiedzających: 407
...
STANOWISKO RADY GMINY BELSK DUŻY
I
WÓJTA GMINY BELSK DUŻYWójt Gminy Belsk Duży informuje, że Rada Gminy Belsk Duży nie wprowadziła, za część roku 2020, generalnego zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Mając na uwadze powyższe, ewentualne zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest możliwe na ogólnych zasadach, wyłącznie w oparciu o przepis art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Należy uwypuklić, że ewentualne ulgi w podatku od nieruchomości mogą dotyczyć wyłącznie zaległości podatkowych. Tym samym brak jest podstaw do umorzenia wskazanej należności publicznoprawnej „na przyszłość”, jeśli w dacie składania wniosku nie stanowi ona zaległości podatkowej. W chwili obecnej brak jest zatem podstaw prawnych do procedowania wniosku o umorzenie należności podatkowych niebędących zaległościami podatkowymi w dacie składania wniosku. Ponadto wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, procedowany na zasadach ogólnych, winien spełniać warunki formalne przewidziane w art. 67b i art. 168 Ordynacji podatkowej. O ile udzielenie ulgi będzie pomocą publiczną, podatnik powinien w sposób precyzyjny określić, o jaki rodzaj pomocy publicznej ubiega się. We wniosku podatnik zobowiązany jest wskazać, czy udzielenie mu ulgi ma nastąpić w ramach pomocy de minimis, czy też jednego z rodzajów pomocy wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 o. p. (np. pomocy regionalnej, w ramach włączeń grupowych, na restrukturyzację). Organ podatkowy w przypadku braku tego typu informacji we wniosku nie może domniemywać, o jaki rodzaj pomocy ubiega się podatnik. Wiąże się to z koniecznością dołączenia do wniosku różnych dodatkowych informacji, zaświadczeń i oświadczeń w zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy.

Reasumując należy sprecyzować czy podatnik wnosi wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenie na raty zaległości podatkowej, czy też odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości na zasadach przewidzianych w art. 67b Ordynacji podatkowej. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca należy o uzupełnić wniosku poprzez złożenie następujących dokumentów:
- kserokopii zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minmis w ciągi bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat,
- formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- kserokopii CIT , bilansu, rachunku zysków i start za bieżący rok kalendarzowy oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych
- w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.


Wójt Gminy Belsk Duży                                                               Przewodniczący Rady Gminy
/…/                                                                                                 /…/
Władysław Piątkowski                                                                 Bogusław Sikorski