VI Sesja Rady Gminy Belsk Duży

Data: 02.04.2019 r., godz. 13.44    Liczba odwiedzających: 275
Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Belsk Duży 17.04.2019r.
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Belsk Duży w środę 17 kwietnia 2019 roku o godz. 10 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Belsk Duży.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Wystąpienie Radnych Powiatu Grójeckiego

5. Zatwierdzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży

a) podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Belsk Duży
b) rozstrzygnięcie uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Odrzywołek
b) zmian w WPF;
c) zmian w budżecie,
d) projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Belsk Duży oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
e) zmianach uchwały nr IV/21/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
f) przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Belsk Duży
g) ustanowienie herbu, flagi i pieczęci dla gminy Belsk Duży

7. Sprawozdanie Wójta z działalności od ostatniej sesji.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Bogusław Sikorski