Wnioski - ujemne skutki przezimowania

Data: 09.06.2021 r., godz. 11.42    Liczba odwiedzających: 2173
Wójt Gminy Belsk Duży informuje
W terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej oraz w siedzibie urzędu.

Wypełnione wnioski należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2021. We wniosku należy wpisać WSZYSTKIE działki (tabela) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2021 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie).

Wypełniając załącznik nr 3 do wniosku ( rodzaj środka trwałego) należy podać dokładny numer działki na której znajdują się uszkodzone drzewka, ich gatunek, odmianę, wiek, podkładkę (karłowa, średnio silnie rosnąca, silnie rosnąca), rozstaw, uszkodzoną powierzchnię oraz liczbę sztuk.

WAŻNE!!!

Ustalenia wysokości szkody dokonuje poprzez lustrację na miejscu komisja powołana przez wojewodę DWUKROTNIE w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania w DRZEWACH OWOCOWYCH. Dotyczy wyłącznie drzew owocowych jako środka trwałego natomiast nie dotyczy szkód w owocach tj. w plonie
a) Po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód
b) Po raz drugi - nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

W pierwszym etapie szacowania szkód w drzewach owocowych sporządza się protokół w formie notatki zawierający dane niezbędne przy powtórnym szacowaniu szkód. Komisja dokonując szacowania po raz drugi sporządza protokół z oszacowania szkód. W związku z powyższym rolnik składając wniosek oświadcza, że nie dokona likwidacji uprawy do czasu przeprowadzenia przez komisję drugiego szacowania w terminie ustalonym przez komisję po pierwszym oszacowaniu szkód.

Wójt
/-/Władysław Piątkowski